Copyright

Het Handboek Openbare Ruimte wordt aangepast indien daar aanleiding toe is.

Wijzigingen en /of opmerkingen over het Handboek Openbare Ruimte kunnen worden gericht aan de dienst Stadsbeheer, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Postbus 12651, 2500 DP te Den Haag.

Voor vragen of opmerkingen over het Handboek Openbare Ruimte kunt u ons benaderen door een e-mail te sturen naar; hor@denhaag.nl.

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Den Haag. Ook mag niets van de inhoud, teksten en gegevens van dit “Handboek Openbare Ruimte” worden gebruikt voor of ten behoeve van enig project of (infrastructureel) werk buiten de gemeentegrenzen van Den Haag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Den Haag.

DIT IS EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG │ Versie 12 (3 februari 2020)

Opdrachtgever: Directeuren dienst Stadsbeheer, dienst Stedelijke Ontwikkeling en dienst Publiekszaken.

Opgesteld door: De dienst Stadsbeheer, dienst Stedelijke Ontwikkeling en dienst Publiekszaken

Dit Handboek Openbare Ruimte is door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Het vervangt daarmee alle eerdere documenten en richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte en wordt bij alle ingrepen in de openbare ruimte in Den Haag gebruikt. Het is ook het document waaraan al het werk in de openbare ruimte wordt getoetst door de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR), Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Beheerderstoets en akkoord bevonden door de Stuurgroep openbare Ruimte (StOR). Werken die de richtlijnen van het Handboek niet volgen, worden afgekeurd.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer