De planfasering


Bij de (her)inrichting van openbare ruimte in Den Haag doorloopt de planmaker de volgende planfases:

1. Initiatief IN Welk programma ga je realiseren, met welke uitgangspunten?
2. Schetsontwerp SO Wat wil je doen?
3. Voorontwerp VO Hoe wil je het doen?
4. Definitief ontwerp DO Hoe maak je het?
5. Bestek BS Het uitvoeringsontwerp
6. Uitvoering UI De uitvoering buiten
7. Overdracht OV Oplevering van het project
8. Beheer BH De beheerder neemt het over

HOR bij elke fase het vertrekpunt

Per planfase is HOR steeds het vertrekpunt. Elke fase heeft een eigen betekenis en die heeft verband met besluitvorming, overdracht tussen gemeentelijke diensten, vergunningen en externe communicatie. In deze pararaaf zijn deze fases kort beschreven, vooral op processen gericht en minder op inhoud. De gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties is per fase te vinden op de opgenomen doorklik-link.


Niet alle ontwerpen worden als een bestek op de markt gezet. Er zijn ook andere contractvormen die bijvoorbeeld van VO naar DO naar een UO (Uitvoeringsontwerp) gaan, waarbij er geen bestek wordt gemaakt omdat de aannemer zelf zijn UO omzet naar een uitvoering. Bij alle UAV-GC contracten is bijvoorbeeld geen sprake van een bestek.