De richtlijnen van het HOR

In het HOR wordt uitgelegd wat de zorg- en aandachtspunten van de gemeente Den Haag zijn en wordt gemotiveerd waarom in diverse opgaven voor gestandaardiseerde Haagse oplossingen is gekozen. Dit is uitgewerkt naar specifieke richtlijnen voor ontwerp-uitvoering-beheer van de inrichting openbare ruimte.Categorieën

De richtlijnen zijn samenvattend gecategoriseerd naar een zevental categorieën, te weten;


De categorieën


Subcategorieën

Onder deze categorieën bevinden zich de subcategorieën. Denk hierbij onder de categorie ‘groen’ aan bomen, vaste planten en bermen en ruigten. Je kunt hierdoor een eigen filter maken en het resultaat in gefilterde richtlijnen downloaden.

Subcategorieën

De richtlijnen

Een richtlijn is verder uitgewerkt naar drie niveaus: ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’.


  • Wat
  • In een gebiedende wijze beschrijven we in de eerste plaats ‘wat' de gemeente Den Haag belangrijk vindt. De ‘wat-vraag’ is zo beschreven dat het initiatiefnemers, ontwerpers en planvoorbereiders vraagt om met een concrete actie te komen. Met de bewuste beknopte ‘wat-vragen’ hebben we per planfase een overzichtelijke checklist


  • Waarom
  • De ‘wat-vragen’ worden op een tweede niveau van het 'waarom’ toegelicht. We motiveren hier waarom aandacht wordt gevraagd voor een bepaald onderwerp. Het kan gaan om een beknopte toelichting van vastgestelde Haagse beleidsuitgangspunten of landelijk beleid. Ook kan het gaan om een uitleg waarom bepaalde oplossingen naar ervaring van de gemeente in de praktijk niet goed werken. Indien er gestandaardiseerde Haagse oplossingen worden beschreven wordt bij het ‘waarom’ ook beschreven waarom er voor deze oplossing wordt gekozen.


  • Hoe
  • Op het derde niveau van het ‘hoe’ volgen gedetailleerde toelichtingen van mogelijke oplossingen en te volgen werkwijzen. Bij veel van deze toelichtingen zijn verwijzingen opgenomen naar bijlagen, met bijvoorbeeld profieltekeningen, standaardoplossingen, illustraties, sortimentslijsten, bestaande beleidsnota's en zelfstandig te lezen bijlagen. Deze bijlagen zijn direct benaderbaar op een server van de gemeente Den Haag.


  • Waar
  • Het HOR kent twee kwaliteitsstandaarden: (1) residentiekwaliteit en (2) hofstadkwaliteit. In elk deelgebied van Den Haag geldt één van deze kwaliteitsstandaarden. De richtlijnen zijn gekoppeld aan de gebiedstypering, Gebruikers kunnen via de stadskaart een specifiek projectgebied intekenen en de voor dat gebied geldende richtlijnen filteren. Daarnaast heeft de stadskaart een ‘signaleringsfunctie’. Mocht in het gebied bijvoorbeeld hittestress aan de orde zijn dan krijg je hierover een melding.

De niveaus zijn geografisch gekoppeld aan de twee kwaliteitsstandaarden ‘residentiekwaliteit’ en ‘hofstadkwaliteit, naar het ‘waar’. Zie de kwaliteitsniveaus

Richtlijnen per planfase

Het HOR biedt per planfase, variërend van de initiatiefase, de ontwerpfases, tot en met de uitvoering en het uiteindelijke beheer een praktisch hanteerbare checklist, waarin alle richtlijnen zijn opgesomd. Omdat de richtlijnen dus ook gekoppeld zijn aan de fasen van het planproces bestaat de mogelijkheid om hierop te filteren. Zo kunt u specifieke richtlijnen filteren wat zich bevindt in de fase van bijvoorbeeld een schetsontwerp.